قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٩  

پرسیدم ... ،
چطور ، بهتر زندگی کنم ؟
با کمی مکث جواب داد
:
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس برای آینده آماده شو
.
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز
.
شک هایت را باور نکن ،

وهیچگاه به باورهایت شک نکن
.
زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی
.
پرسیدم ،

آخر .... ،

و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد
:
مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،

قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر
.
کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ کردنت را
..
بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی
.
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
..
داشتم به سخنانش فکر میکردم که نفسی تازه کرد وادامه داد
... :
هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا میچراید ،

آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد ،

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند
.
مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ،

مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی
..
به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،

که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد :


زلال باش ... ،‌ زلال باش .... ،
فرقی نمیکند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ،

زلال که باشی ، آسمان در توست