سفر
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٧  

دیگر از سیر و سفر دلخسته ام                    از هیاهو و شرر آکنده ام

حال میدانم بهای خانه را                        قدر این آرامش کاشانه را

از اداها و اصول دیگران آزرده ام                بهر هر کاری بجز گشت و گذار آماده ام    

ا