پست ومقام
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٧  

اگر خواهی تو پست سازمانی

اگر خواهی مقام آنچنانی

بدان هرگز بدان نایل نگردی

اگرچه باسواد و راد مردی

اگر جانت پر است از علم و دانش

مکن بهر ریاست سعی و کوشش

تویی از بی نصیبان در اداره

همین است سهم تو دیگر چه چاره

چو تو هرگز نداری آشنایی

مباش در فکر پست و پول و جایی

قناعت کن به آن چیزی که داری

مکن بهر ریاست داد و زاری

خداوند حکیم و خوب و دانا

بداند حال هرکس را به دنیا

یکی درگیر پست است و مقام است

یکی در فکر خرج نان شام است