محرم

محرم آمده ماه شهادت               حسین آموزدت عشق وشجاعت

محرم رازها در سینه دارد             محرم قصه ای دیرینه دارد

محرم گویدت ما می توانیم           به یاد او گناه از خود برانیم

دل خود را چو مولای شهیدان       به ایثار و به خوبیها سپاریم

التماس دعا

/ 0 نظر / 19 بازدید