آفرین بر مبصرم

آفرین برعفو وجودت ای گرامی مبصرم
بهر شکر این سخاوت ناتوان وقاصرم

آن زمانیکه بدیدی خواب من را در کلاس
چونکه ننوشتی تو نامم گویمت صدها سپاس
 
گرتو اسمم مینوشتی من چه میکردم دگر
بعد از آن باید که میگشتم پی کاری دگر
 
چشم خواب آلوده ام چون دید ایثار شما
آفرین برلطف طبع و چشم بیدار شما

/ 0 نظر / 20 بازدید