فاطمه فاطمه است

چون ریاحین بهشت است رنگ و روی فاطمه

جنت عطر آگین شده از عطر و بوی فاطمه

 

او بود ام الائمه کوه نور

چشمه کوثر بود آب وضوی فاطمه

 

مرضیه زیبنده زهرای اطهر بود و بس

چون رضای حق بود میل و رضای فاطمه

 

او بود خیر النساءالعالمین بنت نبی

سوره کوثر فرود آمد برای فاطمه

 

زین وجود عرش ولایت نور باران گشته است

خیر و برکت خیزد از صحن و سرای فاطمه

 

آسمانی و نجیب است آن وجود نازنین

بخشش حاتم نباشد چون سخای فاطمه

 

قدر گوهر رانداند هیچکس جز گوهری

جز علی هرگز نداند کس بهای فاطمه

 

چون دلش آکنده بود از عشق و مهر همسرش

میتوان افسانه ها گفت از وفای فاطمه

 

گر بگردانی دلت را از بد اندیشی وکبر

تو محب حق شوی و آشنای فاطمه

 

گر که از زخم زبانها خاطرت آزرده گشت

از برای درددلها رو بسوی فاطمه

 

گر بخواهی مستجاب افتد دعایت سوی حق

رو نفس را تازه کن اند ر هوای فاطمه

 

جمله موجودات عالم در فغان و ماتم اند

چون رسیده اینک اندوه و عزای فاطمه

 

آری استادم علی گفت فاطمه فاطمه است

من چه گویم بیش ازین اندر رثای فاطمه

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید