دلتنگم

 

 

 

دیریست از این فاصله ها دل تنگم

از گفتن این گلایه ها دل تنگم

 

زنگار گرفته است دل رهگذران

از تیرگی آینه ها دل تنگم

 

یکرنگی و احساس چو افسانه شده

از حس غریب قصه ها دل تنگم

 

هر کس به طریقی شکند شیشه دل

از شکستن پنجره ها دل تنگم

 

 

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
محمد خالق وردی

بیا فاصله ها را کم کنیم بیا تا گلایه ها را بس کنیم زنگار دل رهگذران پاک کنیم تیرگی اینه را صاف کنیم یکرنگی و احساس را زنده کنیم از گفتن قصه ها دل شاد شویم هر کس به طریقی شکند شیشه دل از گشودن پنجره ها شاد شویم