خوشا آنکه....

خوشا آنکه در روز تنهایی اش

به هنگام عجز و پریشانی اش

به وقت ندامت زبار گناه

در آن لحظه های پشیمانی اش

بجوید مدد از خدای کریم

همان مهربان و غفور و رحیم

خوشا آنکه در سجده و در نماز

نیاز آورد سوی آن بی نیاز

دلش گیرد آرام با یاد دوست

که او قادر است و جهان زان اوست

 

خوشا آنکه هر صبح و هر شامگاه

ببیند خدا را به عالم گواه

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید